ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ อบต.
dot
dot
bulletโครงสร้างฝ่ายบริหาร
bulletโครงสร้างสภา อบต.
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่ของ อบต.
bulletปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี60-62
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
bulletแผนพัฒนาสามปี 58-60
bulletงบประมาณประจำปี 59
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletรายงานผลรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bullet้แผนยุทธศาสตร์ปี 58 - 62
bulletคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
bulletการชำระภาษีประจำปี 2561
dot
dot
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletภาษีป้าย
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot


e-Lass
กรมสรรพกร
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
โยธาไทย


สำนักปลัด
สำนักปลัด

  

  

นายธนัทนน  วันมหามาตร

ปลัดอบต.ลำภู  

  

นางสาวภคพร   เดอรามันห์

รองปลัด อบต.ลำภู

 

นางอุษณา    อินทมาศ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวมลฤดี   พุดเครือ

บุคลากร

 

นางสุเพียงพร  เพชรทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญวิภา   ทองเชื้อ

นิติกรชำนาญการ

นางอนงค์   ดำแป้น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวธนันณัฐ  เทพษร

นักวิชาการตวจสอบภายในชำนาญการ

 

นางสาวฐิติวรดา   สุวรรณมาลา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  

นาย..........................

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

นางสาวปียาภรณ์  แสงทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

พนักงานจ้าง

 

    นางสาวรูสือนิง     ตาเยะ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

นายบือราเฮง    ดอเลาะ

คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำ)

นายสาและ    บินหะยีกาเดร์

คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำ)

       นายสัมฤทธิ์    เพ็ชรมณี    

คนงานทั่วไป (ประจำรถกระเช้า)
   
 
นาย
คนงานทั่วไป 

 

 
 
นายมุตตาซา    บือราเฮง
พนักงานขับรถขยะ

 

 
 
นายสุข   เทพจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
     

 

              
นายอาคม    หลีเหล็ม
คนงานประจำรถขยะ

 

 
นายต่วนยาการียา   ต่วนปูเต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ

 

            
นายคะนอง    จัันทร์หอม
พนักงานขับรถยนต์

นายรอฮือฮัง    ดอเลาะ
พนักงานขับรถยนต์

 

 
 
นายพันธ์    เทพษร
ภารโรง

 

  
 
นางหวิ   เอียดทุ่งคา
แม่บ้าน

 
นายมามุ    หะมะ
ยาม

                         

                                                                       

           

                                                                                                                                                                                        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส     รหัสไปรษณีย์ : 96000
เบอร์โทร :  073-542623     
อีเมล : lamphu@abtlamphu-nara.org
อีเมลศูนย์เด็กเล็ก : cdc@abtlamphu-nara.org
เว็บไซต์ : www.abtlamphu-nara.org