ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ อบต.
dot
dot
bulletโครงสร้างฝ่ายบริหาร
bulletโครงสร้างสภา อบต.
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่ของ อบต.
bulletปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletงบประมาณประจำปี 59
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletรายงานผลรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bullet้แผนยุทธศาสตร์ปี 58 - 62
bulletคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
bulletการชำระภาษีประจำปี 2559
dot
dot
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletภาษีป้าย
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot


e-Lass
กรมสรรพกร
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
โยธาไทย


สำนักปลัด
สำนักปลัด

  

  

ว่าที่ ร.ต.บดินทร์   ลอแมง

ปลัด อบต.ลำภู

                

  

นางสาวภคพร   เดอรามันห์

รองปลัด อบต.ลำภู

 

นางอุษณา    อินทมาศ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวมลฤดี   พุดเครือ

บุคลากร

 

นางสาวพรทิพย์   เพ็ชรนิล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นางสาวเพ็ญวิภา   ทองเชื้อ

นิติกร

นางอนงค์   ดำแป้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวธนันณัฐ  เทพษร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

นางฐิติวรดา   เทพศิริ

นักพัฒนาชุมชน

  

นายซูกีฟลี  ยายอ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

นางสาวปียาภรณ์  แสงทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานจ้าง

  

     นางสาวรูสือนิง     ตาเยะ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
นายบือราเฮง    ดอเลาะ

คนงานทั่วไป 

        นายสัมฤทธิ์    เพ็ชรมณี    

คนงานทั่วไป
   
 
นายสนธยา        ศาสนคุณ
คนงานทั่วไป
   
 
นายมุตตาซา    บือราเฮง
พนักงานขับรถขยะ
   
 
นายสุข   เทพจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
     
                
นายอาคม    หลีเหล็ม
คนงานประจำรถขยะ
   
นายต่วนยาการียา   ต่วนปูเต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ
              
นายยูนุ    บินตาเย๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
     
 
นายพันธ์    เทพษร
ภารโรง
   
 
นางหวิ   เอียดทุ่งคา
แม่บ้าน
   
 
นายคะนอง     จันทร์หอม
ยาม

                         

                                                                       

           

                                                                                                                                                                                        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส     รหัสไปรษณีย์ : 96000
เบอร์โทร :  073-542623     
อีเมล : lamphu@abtlamphu-nara.org
อีเมลศูนย์เด็กเล็ก : cdc@abtlamphu-nara.org
เว็บไซต์ : www.abtlamphu-nara.org