ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ อบต.
dot
dot
bulletโครงสร้างฝ่ายบริหาร
bulletโครงสร้างสภา อบต.
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่ของ อบต.
bulletปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletงบประมาณประจำปี 59
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletรายงานผลรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bullet้แผนยุทธศาสตร์ปี 58 - 62
bulletคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
bulletการชำระภาษีประจำปี 2559
dot
dot
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletภาษีป้าย
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot


e-Lass
กรมสรรพกร
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
โยธาไทย


โครงสร้างสภา อบต.

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
 
นายชาตรี    เรือนทอง
ประธานสภาอบต.ลำภู 
นายมาคตาร์    กะจิ
รองประธานสภาอบต.ลำภู 
ว่าที่ ร.ต.บดินทร์    ลอแมง
เลขานุการสภาอบต.ลำภู
    
 
นายสวุฒิ    แก้วสกุล
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  1
นายอาแว     มูดอ
  สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  1
 
  
 
นายสุทิน     อินเอิบ
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  2 
 
นายชาตรี     เรือนทอง
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  2
 
  
 
นายรอแซะ     ยะโก๊ะ
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  3 
 
นางสาวนิซะ     มะลี
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  3
 
นายวินัย     คงสุวรรณ
  สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  4
 
  
นายก้าน     จันทร์หอม
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  4 
นางสาปีน๊ะ     ดอเลาะ
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  5 
  
 
นายเจะดอเล๊าะ     เจะโก๊ะ
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  5 
 
นายมาสุกรี     เจะเลาะ
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  6 
 

นายโยฮัน     สนิ

สมาชิกอบต.ลำภู หมู่ 6

นายมือลี     บือราเฮง

สมาชิกอบต.ลำภู หมู่ 7

 

 นายแวอายีมัน     บินหะยีกาเดร์

สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  7

   
 
นายมามะ     มะดัน
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  8 
 

นายนิอูมา     วาเต๊ะ

สมาชิกอบต.ลำภู หมู่ 8

 
นายเจะกอเซ็ง     เจะเตะ
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  9 
  

  นายจรูญ     จันท์แดง

 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  9

  
นายอับดุลเราะมัน     สือแม
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  10
  
นายซายารี     หะ
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  10
 
นายนาวี     บินตาเย๊ะ
  สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  11 
  
 
นายมาคตาร์     กะจิ
  สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  11 

                      

                                                   

                                 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส     รหัสไปรษณีย์ : 96000
เบอร์โทร :  073-542623     
อีเมล : lamphu@abtlamphu-nara.org
อีเมลศูนย์เด็กเล็ก : cdc@abtlamphu-nara.org
เว็บไซต์ : www.abtlamphu-nara.org