ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ อบต.
dot
dot
bulletโครงสร้างฝ่ายบริหาร
bulletโครงสร้างสภา อบต.
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่ของ อบต.
bulletปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี60-62
bulletแผนการดำเนินงานปี 2561
bulletแผนพัฒนาสามปี 58-60
bulletงบประมาณประจำปี 59
bulletการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletรายงานผลรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bullet้แผนยุทธศาสตร์ปี 58 - 62
bulletคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
bulletการชำระภาษีประจำปี 2561
dot
dot
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletภาษีป้าย
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot


e-Lass
กรมสรรพกร
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
โยธาไทย


โครงสร้างสภา อบต.

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
 
นายชาตรี    เรือนทอง
ประธานสภาอบต.ลำภู 
นายมาคตาร์    กะจิ
รองประธานสภาอบต.ลำภู 
 .
นายธนัทนน    วันมหามาตร
เลขานุการสภาอบต.ลำภู
    
 
นายสวุฒิ    แก้วสกุล
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  1
นายอาแว     มูดอ
  สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  1
 
  
 
นายสุทิน     อินเอิบ
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  2 
 
นายชาตรี     เรือนทอง
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  2
 
  
 
นายรอแซะ     ยะโก๊ะ
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  3 
 
นางสาวนิซะ     มะลี
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  3
 
นายวินัย     คงสุวรรณ
  สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  4
 
  
นายก้าน     จันทร์หอม
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  4 
นางสาปีน๊ะ     ดอเลาะ
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  5 
  
 
นายเจะดอเล๊าะ     เจะโก๊ะ
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  5 
 
นายมาสุกรี     เจะเลาะ
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  6 
 

นายโยฮัน     สนิ

สมาชิกอบต.ลำภู หมู่ 6

นายมือลี     บือราเฮง

สมาชิกอบต.ลำภู หมู่ 7

 

 นายแวอายีมัน     บินหะยีกาเดร์

สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  7

   
 
นายมามะ     มะดัน
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  8 
 

นายนิอูมา     วาเต๊ะ

สมาชิกอบต.ลำภู หมู่ 8

 
นายเจะกอเซ็ง     เจะเตะ
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  9 
  

  นายจรูญ     จันท์แดง

 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  9

  
นายอับดุลเราะมัน     สือแม
สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  10
  
นายซายารี     หะ
 สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  10
 
นายนาวี     บินตาเย๊ะ
  สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  11 
  
 
นายมาคตาร์     กะจิ
  สมาชิกอบต.ลำภู หมู่  11 

                      

                                                   

                                 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส     รหัสไปรษณีย์ : 96000
เบอร์โทร :  073-542623     
อีเมล : lamphu@abtlamphu-nara.org
อีเมลศูนย์เด็กเล็ก : cdc@abtlamphu-nara.org
เว็บไซต์ : www.abtlamphu-nara.org