ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ อบต.
dot
dot
bulletโครงสร้างฝ่ายบริหาร
bulletโครงสร้างสภา อบต.
dot
dot
bulletอำนาจและหน้าที่ของ อบต.
bulletปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletงบประมาณประจำปี 59
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletรายงานผลรายรับ-รายจ่าย
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bullet้แผนยุทธศาสตร์ปี 58 - 62
bulletคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
bulletการชำระภาษีประจำปี 2559
dot
dot
bulletภาษีบำรุงท้องที่
bulletภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletภาษีป้าย
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot


e-Lass
กรมสรรพกร
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
โยธาไทย


โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 

 

คณะผู้บริหาร อบต.ลำภู

       

 
 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
 
ตำแหน่ง
 
 
 
 
 
 
นายอำมร  เทพกำเนิด
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
 

       

 

 

 

 ชื่อ-นามสกุล
 
ตำแหน่ง
 
 
 
 
 
นายยะยา  เปาะสา
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำลบลลำภู

       

 
 
 
 
  
 
ชื่อ-นามสกุล
 
ตำแหน่ง
 
 
 
 
 
 
นายอูเซ็ง  เจ๊ะแว
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
 

       

 
 
 
  
 
 
ชื่อ-นามสกุล
 
ตำแหน่ง
 
 
 
 
 
 
นายบือราเฮง  อาลี
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
 
 

                              Copyright © 2011 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส     รหัสไปรษณีย์ : 96000
เบอร์โทร :  073-542623     
อีเมล : lamphu@abtlamphu-nara.org
อีเมลศูนย์เด็กเล็ก : cdc@abtlamphu-nara.org
เว็บไซต์ : www.abtlamphu-nara.org